گواهینامه Audiso Cert
(مخصوص دوره ارتباط با بیمار)

250,000تومان

شرکت کنندگان دوره ارتباط با بیمار می توانند با شرکت در آزمون مربوطه پایان دوره و در صورت قبولی در آزمون مدرک بین المللی قابل استعلام audiso را دریافت نمایند.