پکیج های مشاوره برندینگ و دیجیتال مارکتینگ

پرمخاطب
مشاوره برندینگدیجیتال مارکتینگپکیج VVIP
 • ۵ جلسه ۲ ساعته
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی
 • تحلیل رقبا
 • آنالیز وضعیت موجود
 • آنالیز تبلیغات و اقدامات
مشاوره برندینگدیجیتال مارکتینگپکیج VIP
 • ۳ جلسه ۲ ساعته
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی
 • تحلیل رقبا
 • آنالیز وضعیت موجود
مشاوره برندینگدیجیتال مارکتینگپکیج CIP
 • ۳ جلسه ۲ ساعته
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی

پکیج های مشاوره برندینگ و دیجیتال مارکتینگ

مشاوره برندینگدیجیتال مارکتینگپکیج CIP
 • ۳ جلسه ۲ ساعته
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی

مشاوره برندینگدیجیتال مارکتینگپکیج VIP
 • ۳ جلسه ۲ ساعته
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی
 • تحلیل رقبا
 • آنالیز وضعیت موجود
پرمخاطب
مشاوره برندینگدیجیتال مارکتینگپکیج VVIP
 • ۵ جلسه ۲ ساعته
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی
 • تحلیل رقبا
 • آنالیز وضعیت موجود
 • آنالیز تبلیغات و اقدامات