پکیج های مدیریت اینستاگرام

مدیریت اینستاگرام پکیج کلینیکماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۴ بار در هفته
پرمخاطب
مدیریت اینستاگرام پکیج VVipماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۳ بار در هفته
مدیریت اینستاگرام پکیج VIPماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۲ بار در هفته
مدیریت اینستاگرام پکیج CIPماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۱ بار در هفته

پکیج های مدیریت اینستاگرام

مدیریت اینستاگرام پکیج CIPماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۱ بار در هفته
مدیریت اینستاگرام پکیج VIPماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۲ بار در هفته
پرمخاطب
مدیریت اینستاگرام پکیج VVipماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۳ بار در هفته
مدیریت اینستاگرام پکیج کلینیکماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۴ بار در هفته

نمونه خدمات مدیریت اینستاگرام

insta.fdg