پکیج های مدیریت اینستاگرام

مدیریت اینستاگرام پکیج کلینیکماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۴ بار در هفته
پرمخاطب
مدیریت اینستاگرام پکیج VVipماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۳ بار در هفته
مدیریت اینستاگرام پکیج VIPماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۲ بار در هفته
مدیریت اینستاگرام پکیج CIPماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۱ بار در هفته

پکیج های مدیریت اینستاگرام

مدیریت اینستاگرام پکیج CIPماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۱ بار در هفته
مدیریت اینستاگرام پکیج VIPماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۲ بار در هفته
پرمخاطب
مدیریت اینستاگرام پکیج VVipماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۳ بار در هفته
مدیریت اینستاگرام پکیج کلینیکماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۴ بار در هفته

نمونه خدمات مدیریت اینستاگرام

نمونه تولید محتوای اینستاگرام کلینیک اینتیما
نمونه تولید محتوای اینستاگرام کلینیک سلامت جنسی
نمونه تولید محتوای اینستاگرام کلینیک فرشته
نمونه تولید محتوای اینستاگرام دکتر آویشن محمدی