پکیج های مدیریت اینستاگرام

مدیریت اینستاگرام پکیج کلینیکماهانه
 • طراحی هایلایت، LAYOUT و چیدمان
 • تولید محتوا و طراحی ۲۲ پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی + کپشن
 • طراحی ۲۲ استوری
 • ۴ فوتوموشن
 • مشاوره جهت افزایش نرخ تعامل و فالور
 • ساخت ۳ تیزر
 • ادمین اختصاصی
پرمخاطب
مدیریت اینستاگرام پکیج VVipماهانه
 • طراحی هایلایت، LAYOUT و چیدمان
 • تولید محتوا و طراحی ۲۰ پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی + کپشن
 • طراحی ۲۰ استوری
 • ۴ فوتوموشن
 • مشاوره جهت افزایش نرخ تعامل و فالور
 • ساخت ۱ تیزر
 • ادمین اختصاصی
مدیریت اینستاگرام پکیج VIPماهانه
 • طراحی هایلایت، LAYOUT و چیدمان
 • تولید محتوا و طراحی ۱۲ پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی + کپشن
 • طراحی ۱۲ استوری
 • ۲ فوتوموشن
 • مشاوره جهت افزایش نرخ تعامل و فالور
مدیریت اینستاگرام پکیج CIPماهانه
 • طراحی هایلایت، LAYOUT و چیدمان
 • تولید محتوا و طراحی ۱۰ پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی + کپشن
 • طراحی ۱۰ استوری
 • ۱ فوتوموشن

پکیج های مدیریت اینستاگرام

مدیریت اینستاگرام پکیج CIPماهانه
 • طراحی هایلایت، LAYOUT و چیدمان
 • تولید محتوا و طراحی ۱۰ پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی + کپشن
 • طراحی ۱۰ استوری
 • ۱ فوتوموشن
مدیریت اینستاگرام پکیج VIPماهانه
 • طراحی هایلایت، LAYOUT و چیدمان
 • تولید محتوا و طراحی ۱۲ پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی + کپشن
 • طراحی ۱۲ استوری
 • ۲ فوتوموشن
 • مشاوره جهت افزایش نرخ تعامل و فالور
پرمخاطب
مدیریت اینستاگرام پکیج VVipماهانه
 • طراحی هایلایت، LAYOUT و چیدمان
 • تولید محتوا و طراحی ۲۰ پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی + کپشن
 • طراحی ۲۰ استوری
 • ۴ فوتوموشن
 • مشاوره جهت افزایش نرخ تعامل و فالور
 • ساخت ۱ تیزر
 • ادمین اختصاصی
مدیریت اینستاگرام پکیج کلینیکماهانه
 • طراحی هایلایت، LAYOUT و چیدمان
 • تولید محتوا و طراحی ۲۲ پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی + کپشن
 • طراحی ۲۲ استوری
 • ۴ فوتوموشن
 • مشاوره جهت افزایش نرخ تعامل و فالور
 • ساخت ۳ تیزر
 • ادمین اختصاصی

نمونه خدمات مدیریت اینستاگرام

نمونه تولید محتوای اینستاگرام کلینیک اینتیما
نمونه تولید محتوای اینستاگرام کلینیک سلامت جنسی
نمونه تولید محتوای اینستاگرام دکتر افسانه عهدنو
مدیریت اینستاگرام دکتر غلامحسن حیات اله
نمونه تولید محتوای اینستاگرام کلینیک فرشته
نمونه تولید محتوای اینستاگرام دکتر آویشن محمدی
مدیریت اینستاگرام دکتر تورج مکرمی
مدیریت اینستاگرام دکتر کتایون عمانیان
02122644773