پکیج های تولید محتوا

تولید محتوای پزشکی پکیج سوم
 • ۳۰ محتوای ۷۰۰ کلمه ای سئوبیس
 • ۶۰ محتوای گرافیکی اختصاصی
پرمخاطب
تولید محتوای پزشکی پکیج دوم
 • ۲۰ محتوای ۷۰۰ کلمه ای سئوبیس
 • ۴۰ محتوای گرافیکی اختصاصی
تولید محتوای پزشکی پکیج اول
 • ۱۰ محتوای ۷۰۰ کلمه ای سئوبیس
 • ۲۰ محتوای گرافیکی اختصاصی

پکیج های تولید محتوا

تولید محتوای پزشکی پکیج اول
 • ۱۰ محتوای ۷۰۰ کلمه ای سئوبیس
 • ۳۰ محتوای گرافیکی اختصاصی
پرمخاطب
تولید محتوای پزشکی پکیج دوم
 • ۲۰ محتوای ۷۰۰ کلمه ای سئوبیس
 • ۴۰ محتوای گرافیکی اختصاصی
تولید محتوای پزشکی پکیج سوم
 • ۳۰ محتوای ۷۰۰ کلمه ای سئوبیس
 • ۶۰ محتوای گرافیکی اختصاصی